Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendium socjalne 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnej Administracji Oświaty, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 od 15 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2017 r.

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na podstawie kryterium dochodowego, które wynosi 514,00 zł na członka rodziny.
W wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.
Stypendium socjalne szkolne przysługuje wyłącznie uczniom uczęszczającym do szkoły od klasy I do ukończenia nauki.

Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków o stypendium socjalne:
1. Dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, tj.:
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
– odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
– oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
– dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2017 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 288,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód z pola),
– każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),
– w przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z MOPS w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu

Wnioski o stypendium socjalne są dostępne tutaj oraz w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

Skip to content