Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych – informacja

Informujemy rolników, którzy ponieśli straty w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi, które wystąpiły od dnia 21 maja 2019 r. na terenie gminy Tuchów, że mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Tuchowie o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.
Termin składania wniosków upływa w dniu 3 czerwca 2019 r.
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego). Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.
Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.
Odpowiednie druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w pok. nr 7 -Biuro Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Rolnictwo/Wzory dokumentów.

Skip to content