Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkody łowieckie zgłoś w urzędzie

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1507) przywróciła z dniem 23 sierpnia 2018 r. miejsce składania wniosku o szacowanie szkód łowieckich oraz o ustalenie wysokości odszkodowania tj. do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa, zatem wniosek do koła łowieckiego. W obecnym stanie prawnym szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (koło łowieckie);
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Poniższe informacja jest nieaktualna!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz 651), Burmistrz Tuchowa informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wnioski o szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciele albo posiadacze gruntów rolnych składają do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. w przypadku gminy Tuchów do Burmistrza Tuchowa.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Tuchów, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

a) przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy tj. sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla;
b) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego tj. koła łowieckiego;
c) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda;
d) przedstawiciel organu wykonawczego gminy (burmistrza) lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla) właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy (sołectwa lub osiedla).

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie) w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ratusz, pokój nr 4, wejście od strony dziedzińca lub telefonicznie 14 6525 218 wew. 19 u p. Beaty Nowak, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Druk wniosku o szacowanie szkód łowieckich można pobrać tutaj.
Z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw można zapoznać się tutaj.

Skip to content