Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

V sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 23 lutego 2011 r. (tj. środa), na godzinę 12:00.

Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu, Tuchów, Rynek 1, I p.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
7. Sprawozdanie z działalności rad sołeckich i rad osiedlowych w kadencji 2007-2011.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zamiany nieruchomości,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
5) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content