Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 27 kwietnia (tj. środa), o godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń ratusza I p., Rynek 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o działalności Domu Kultury w Tuchowie.
7. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tuchowa,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej, tj. ulicy Sobieskiego w Tuchowie, nr 1400 K – II etap oraz przy drodze powiatowej nr 1398 K Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w Siedliskach – II etap,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań dotyczących budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowościach: Dąbrówka Tuchowska i Siedliska oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tuchowie za rok 2010,
6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Tuchowie za rok 2010,
7) w sprawie utworzenia Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
8) w sprawie zmian w uchwale nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2011 – 2024,
9) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Skip to content