Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory ławników sądowych

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 r. kadencji ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych informuję, że zgłoszenia kandydatów na ławników można dokonywać do dnia 30 czerwca bieżącego roku (Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami).

Na podstawie art. 161 § 2 cyt. Ustawy, Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następujące ilości ławników wybieranych przez Radę Miejską:
1) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie – 2 osoby,
2) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby,
3) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – 4 osoby.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Skip to content