Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz podmiotów realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z zapisami Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań:

3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (stan na czerwiec 2016 r.).

Dokumenty do pobrania:
Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego
Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego
Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Wykazd ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Skip to content