Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wznowienie wykonywania ocen energetycznych

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że wznowione zostało wykonywanie ocen energetycznych w Subregionie Tarnowskim.

Oceny energetyczne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykonuje firma Tomasz Śliwiński Efektywniej ul. Okrężna 26,53-008 Wrocław z terminem realizacji do 30.03.2020 r. Firma „Efektywniej” będzie kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami zgłoszonymi przez Urząd Miejski w Tuchowie celem umówienia terminu wykonania oceny energetycznej budynku. Informujemy, że Urząd Miejski nie ustala terminów wykonania oceny w imieniu mieszkańca.

Prosimy o uważne weryfikowanie osób podających się za audytorów:
Lista_osób_ wykonujących_oceny energetyczne

Informujemy, że w momencie przekazania wykonanej oceny energetycznej do Urzędu Miejskiego w Tuchowie pracownicy urzędu poinformują o tym telefonicznie każdego zainteresowanego mieszkańca, a oceny będzie można odbierać  w Urzędzie Miejskim w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 4 (II piętro, pokój 210).

Podkreślamy, że Gmina Tuchów nie odpowiada za wyniki oceny energetycznej, które opracowane zostały przez Tomasz Śliwiński Efektywniej ul. Okrężna 26,53-008 Wrocław na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Urząd Miejski w Tuchowie jest tylko dystrybutorem kopii ocen energetycznych dla mieszkańców, natomiast nie jest w stanie udzielić informacji związanych z wynikami ocen (przekazuje tylko informacje, czy budynek przeszedł pozytywnie audyt lub czy konieczne są prace termomodernizacyjne).

Druga wizyta audytora- przedstawienie wyników oceny
1. Podczas wizyty ważna jest obecność właściciela budynku, lub osoby posiadającej pisemne upoważnienie właściciela.
2. Dokument oceny energetycznej, do wglądu mieszkańca,  musi być zaprezentowany w wersji papierowej w całości.
3. Właściciel budynku/osoba upoważniona zobowiązana jest sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.
4. Audytor przedstawia i omawia z właścicielem budynku/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła. Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawia wszystkie możliwe warianty.
5. Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub brakiem zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji. UWAGA: Brak wyrażenia zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji (jeżeli ta jest wymagana) jest równoznaczny z rezygnacją ubiegania się o dofinansowanie do wymiany kotła.
6. W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych wymagany jest tylko podpis właściciela budynku/osoby upoważnionej.
7. Na tym etapie właściciel budynku/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń ani zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Audytor nie zostawia egzemplarza oceny w wersji papierowej lub elektronicznej mieszkańcowi. Obydwa egzemplarze oceny energetycznej zostaną przekazane w późniejszym terminie do Urzędu Miejskiego w Tuchowie, a o fakcie złożenia egzemplarzy oceny energetycznej poinformują Państwa nasi pracownicy nasi pracownicy poinformują Państwa telefonicznie.

Reklamacje:
1. Właściciel budynku/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację.
2. Reklamacja jest uzasadniona w przypadku:
a) wpisania do oceny energetycznej błędnych danych adresowych,
b) wpisania do oceny energetycznej błędnych parametrów techniczno-użytkowych budynku,
c) załączenia niewłaściwych zdjęć np. innego budynku,
d) dokonania błędnych obliczeń,
e) sformułowania błędnych wniosków.
3. Wniosek o reklamację powinien być złożony na formularzu oświadczenia podczas drugiej wizyty.
4. Zaleca się, aby wniosek o reklamację zawierał wskazanie konkretnego błędnego punktu oceny energetycznej.
6.W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
6. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez właściciela/osobę upoważnioną jest niezasadna, Wykonawca informuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację właściciela/osobę upoważnioną oraz Wnioskodawcę (Gminę) mailowo o powodzie odrzucenia reklamacji.

Osobami do kontaktu są:
Karolina Sterkowicz
– oceny energetyczne i ankiety mieszkańców, promocja projektu i edukacja ekologiczna
tel. 14 6525 176 w. 65
k.sterkowicz@tuchow.pl

Anna Samelzon-Janisz
– wymiana kotłów na kotły gazowe i biomasowe, podpisywanie umów na kotły gazowe i biomasowe, kontrole inwestycji u mieszkańców
b.drobot@tuchow.pl

Lidia Wójcik
– wymiana kotłów na kotły węglowe, podpisywanie umów na kotły węglowe, kontrole inwestycji u mieszkańców
tel. 14 6525 176 w. 15
l.wojcik@tuchow.pl

Jarosław Mirek
– koordynator projektu – rozliczenie dotacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
tel. 14 6525 176 w. 31
j.mirek@tuchow.pl

Skip to content