Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XVIII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 26 marca 2008 r. (środa), na godzinę 11:00. Obrady toczyć się będą w sali narad w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Realizacja II Schematu Leader+ – przygotowanie do osi IV Leader+.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Tuchów (dz. nr 243 o pow. 0,75 ha, poł. w m. Łowczów),
2) zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Tuchów (dz. nr 2/3 o pow. 1,4639 ha poł, w m. Piotrkowice),
3) zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dz. 374/3 o pow. 0,01 ha, w m. Lubaszowa),
4) ustalania zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży,
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Tuchowie za rok 2007,
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tuchowie za rok 2007,
7) objęcia dodatkowych udziałów w spółce z o.o. „Dorzecze Białej”,
8) wniesienia aportu do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.” w Tarnowie,
9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego („Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łowczowie”),
10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego („Modernizacja budynku Domu Kultury w Tuchowie”),
11) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej („Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łowczowie”),
12) Zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2008 nr XVI/124/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
9. Informacja o działalności Komisji Rady w roku 2007.
10. Informacja o działalności Rady Miejskiej w Tuchowie w roku 2007.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Skip to content