Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 30 maja (środa), na godzinę 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń ratusza (I piętro, Rynek 1).

Program XXII sesji Rady Miejskiej w Tuchowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Realizacja budżetu w Starostwie za 2011 r. – informacja.
7. Stan dróg powiatowych oraz plan inwestycji drogowych na terenie gminy Tuchów.
8. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie powołania radnego w skład Komisji Budżetowej oraz w skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
2) w sprawie zmian w Uchwale nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 01.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym,
3) w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej osobie fizycznej – Pani Bernadecie Wróbel,
4) w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lubaszowej osobie fizycznej – Pani Barbarze Duszy,
5) w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach osobie fizycznej – Pani Barbarze Polek,
6) w sprawie przekazania prowadzenia szkoły Podstawowej w Łowczowie osobie fizycznej – Pani Kazimierze Snopkowskiej,
7) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2012 rok”,
8) w sprawie zmian w uchwale nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2012 – 2024,
9) w sprawie zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok,
10) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
11) w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tuchów,
12) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tuchowa do złożenia wniosku o dotację w NFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
gminie Tuchów”.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content