Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXIII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.) zwołuję dwudziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 23 marca 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w Ratuszu, I p. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tuchowa w okresie między sesjami.
6. Lasy Państwowe – wielofunkcyjna gospodarka leśna.
7. Parki Krajobrazowe – informacja o działalności.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2015.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Tuchów na lata 2012-2015 za rok 2015.
10. Sprawozdanie z działalności rad sołeckich i osiedlowych za rok 2015.
11. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie;
2) w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Tuchów na lata 2016-2020;
3) w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na obszarze gminy Tuchów na lata 2016-2021;
4) w sprawie funduszu sołeckiego w 2017 roku;
5) w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
6) w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2016 – 2029;
7) w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2016 rok;
8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2016 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content