Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXIII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 27 sierpnia 2008 r. (środa), na godzinę 11:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XXIII sesji Rady Miejskiej w Tuchowie
27 sierpnia 2008 r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Wyróżnienie dla finalisty olimpiady wiedzy historycznej.
7. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr XXXVIII/311/05 z dnia 14.09.2005 r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zawartej na lokal użytkowy,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
5) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Tuchów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
6) w sprawie udzielenia poręczenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
7) w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Tuchów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
8) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2008 nr XVI/124/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Skip to content