Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXIX sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 18 marca 2009 r. (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Ocena działalności rad sołeckich i rad osiedlowych w roku 2008.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchów,
2) w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
4) w sprawie przystąpienia Miasta Tuchowa – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
6) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
7) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
8) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
9) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
10) w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/188/2008 w sprawie udzielenia poręczenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp. z o.o. Pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,
11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
12) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tuchowa do zaciągnięcia zobowiązania obciążającego budżety lat przyszłych z tytułu bankowej obsługi budżetu Gminy Tuchów i jej podległych jednostek,
13) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności,
14) w sprawie regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli,
15) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content