Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXX sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446) zwołuję trzydziestą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 28 września 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, Ip. ul. Rynek 1, Tuchów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o działalności Burmistrza Tuchowa w okresie międzysesyjnym.
6. Podziękowanie dla skarbnika gminy oraz sołtysa sołectwa Dąbrówka Tuchowska.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
9. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2016 – 2029;
2) w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. – uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2016 rok;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Tuchów do projektów pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I” oraz „Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”;
4) w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Białej;
5) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym z częścią biurową w Siedliskach 12F na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
6) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Tuchów;
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tuchowie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
8) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tuchowa, zasad funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie;
9) w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”;
10) w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”;
11) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Zarządu Powiatu Tarnowskiego zadania dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Tuchów oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
12) w sprawie powołania skarbnika gminy Tuchów.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content