Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446) zwołuję trzydziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 30 listopada 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, I p. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o działalności burmistrza Tuchowa w okresie międzysesyjnym.
6. Uhonorowanie listami gratulacyjnymi sportowców.
7. Informacja o działalności Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” za I. półrocze 2016 r.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów;
2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2017 na obszarze gminy Tuchów;
3) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach;
4) w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5) w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Tuchowie;
6) w sprawie programu współpracy gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 roku, poz. 239 ze zmianami) na rok 2017;
7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2016 – 2029;
9) w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2016 rok,
10) w sprawie rozpatrzenia skargi;
11) w sprawie podtrzymania stanowiska odnośnie skargi p. Jana Słowika.”
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wrona

Skip to content