Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 28 października 2009 r. (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tuchowie październik 2009 r:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej – Pomoc rodzinie, wykorzystanie środków w zakresie pomocy społecznej.
7. Podejmowanie uchwał:
a) w sprawie przystąpienia Gminy Tuchów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała.
c) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content