Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgłaszanie zadań do Gminnego programu rewitalizacji

Szanowni Państwo,

trwają pracę nad opracowaniem Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Tuchów na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje. W zakończonym właśnie etapie prac określono kluczowe problemy i zagrożenie na obszarze gminy Tuchów, a także wskazano miejsca, które potrzebują szczególnej uwagi.

Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany program rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie – głównych oraz uzupełniających – projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w programie rewitalizacji może być pomocne przy uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych.

W toku dotychczasowych prac – badań ilościowych i jakościowych mieszkańców, warsztatów i spotkań rewitalizacyjnych określono zadania, które powinny znaleźć się w Gminnym programie rewitalizacji dla gminy Tuchów na lata 2016-2023. Wstępną listę tych zadań znajdziecie Państwo poniżej. W przypadku braku projektu, który uważacie Państwo za ważny lub wpływający na rozwiązanie sytuacji kryzysowej na wskazanym obszarze – można je wskazać w specjalnym formularzu poniżej. Jeżeli zadanie już jest – oznacza to że o nim wiemy i zostanie ujęte w programie.

Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzielić swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w Tuchowie przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców.

Szczególnie zachęcam przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym programie rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej tuchow.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW – Gminny program rewitalizacji.

W pierwszej kolejności proszę o wskazanie projektów które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczących:
– przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
– placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
– obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
– obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
– obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
– budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
– działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
– zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
– modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
– modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
– projektów „miękkich” skierowanych do społeczności lokalnej np.:
– wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
– organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
– organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
– organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach kryzysowych, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań

Kartę zgłoszenia zadania można wypełnić TUTAJ.

Na wypełnione karty czekamy do 20 kwietnia 2016 roku.

Chciałbym, aby wypracowane i przyjęte rozwiązania w Gminnym programie rewitalizacji były rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do współtworzenia programu rewitalizacji i wspólne działania na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,
Adam Drogoś
Burmistrz Tuchowa

Skip to content