Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PTTK

Zarząd Terenowego Koła PTTK nr 76 w Tuchowie zwołuje na 14 stycznia o godz. 17.00 – I termin, i o godz. 17.15 – II termin, w siedzibie Koła, tj. w Tuchowie przy ul. Chopina 10 zwyczajne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Zgromadzenie w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość członków.

Porządek dzienny walnego zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Wybór komisji:
– Mandatowo-Skrutacyjnej (wybierana po ustaleniu listy kandydatów)
– Uchwał i Wniosków
– Wyborczej
6. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres 2009-2010.
7. Dyskusja.
8 Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
9. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Koła.
10. Wybór Zarządu Koła.
11. Podjęcie uchwały programowej na następna kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content