Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prosumenci energii odnawialnej

Przedsiębiorcy mogą produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w korzystnym systemie opustów – to efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w projekcie noweli ustawy o OZE.

Prosumenci to między innymi osoby fizyczne, firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, które nie tylko zużywają energię elektryczną, ale również ją produkują. Są więc równocześnie konsumentami i producentami energii. Prosument to odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej i wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne. Podmiot pragnący zostać prosumentem musi posiadać jedną umowę na zakup i dystrybucję energii (tzw. umowa kompleksowa).

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, prosumentem energii odnawialnej mogą być zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa i inne podmioty, dla których produkcja energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Warunkiem jest produkcja energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby w mikroinstalacji, a więc o łącznej mocy nie większej niż 50 kW.

Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.:

  • Wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW).
  • Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.
  • Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców.
  • Zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.
  • Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW.
  • Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Prosument energii odnawialnej – jak nim zostać?
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) sprawiła, że przedsiębiorcy oprócz produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, będą mogli rozliczać nadwyżki w systemie korzystnych upustów. Dzięki temu staną się prosumentami, którymi do momentu wdrożenia pakietu prosumenckiego nie mogli zostać.

Nadwyżki energii będą magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną. Status prosumenta energii odnawialnej pozwoli więc na obniżenie kosztów energii elektrycznej do minimum.

System opustów
Dzięki systemowi opustów, prosumenci energii odnawialnej mają możliwość bilansowania produkcji i zużycia energii elektrycznej w różnych porach dnia i roku. Wytworzona energia przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej, która stanowi „wirtualny magazyn energii”.

Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, nie stanowi działalności gospodarczej, a także pobieranie tej energii z sieci nie jest świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. W zależności od sprzedawcy energii, rozliczanie przeprowadzane jest w okresach rocznych lub półrocznych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rzad-przyjal-pakiet-prosumencki-male-i-srednie-firmy-beda-mogly-byc-prosumentami

Skip to content