Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Do 20 marca zgłaszanie zmian do studium uwarunkowań przestrzennych

Burmistrz Tuchowa przypomina, że do 20 marca można składać wnioski dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów oraz związanej z nim strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym prognozy oddziaływania na środowisko).

Zakres opracowania obejmie gminę Tuchów w jej granicach administracyjnych.

Wnioski mogą być składane w terminie do dnia 20 marca 2019 r.
1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów (pobierz formularz)
2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wnioski można składać na przygotowanym formularzu możliwym do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub ze strony internetowej.

Kliknij, aby pobrać formularz wniosku

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Tuchowa.

Procedura planistyczna jest prowadzona w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Jest sporządzane przez burmistrza i uchwalane przez radę miejską oraz jest podstawą do późniejszego uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące aktualnie w gminie Tuchów studium zostało uchwalone w 2000 r. a następnie było zmienione w niewielkim zakresie w 2007 r. Biorąc pod uwagę duży upływ czasu od jego uchwalenia oraz sporządzane w oparciu o nie wielokrotne zmiany planów miejscowych, nie ma możliwości dokonywania kolejnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tuchów z zachowaniem warunku zgodności z ustaleniami studium. W związku z powyższym podjęto decyzję o sporządzeniu i uchwaleniu zmiany studium.

Przewidywany termin sporządzenia i uchwalenia studium to koniec 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski o zmianę zarówno studium jak i planu miejscowego złożone po uchwaleniu ostatniej zmiany planu miejscowego, tj. po dniu 26 października 2016 r. zostaną potraktowane jako wnioski do obecnie sporządzanej zmiany studium i będą rozpatrywane jednocześnie z tymi składanymi do 20 marca br.

Link do obwieszczenia w BIP: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,m,213581,2019.html

Skip to content