Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacja na wymianę systemu ogrzewania w budynkach wielolokalowych

Urząd Miejski w Tuchowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe wykorzystujące paliwa gazowe.

Dotacja udzielana jest na podstawie wniosków złożonych w formie pisemnej. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów – biuro obsługi klienta) oraz na stronie www.tuchow.pl.

Każdorazowo do wniosku załącza się kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a w przypadku współwłasności pisemne oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.

Termin składania wniosków:
 od 12 do 19 lipca 2019 r. lub do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na zadanie. 

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1 33-170 Tuchów – biuro obsługi klienta (parter)

Wnioski będą rozpatrywane przez Gminę w kolejności złożenia.

Dotacją nie mogą być objęte zadania zrealizowane przed dniem podpisania umowy z Gminą.

Jak ubiegać się o dotację?

  • 1. Złóż wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Tuchowie;
  • 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie zweryfikują Twój wniosek oraz dokonają oględzin lokalu mieszkalnego, z którego zostanie sporządzony protokół wraz z dokumentacją fotograficzną;
  • 3. Po pozytywnym wyniku oględzin, nasi pracownicy przygotują Umowę o dofinansowanie, którą należy podpisać w wskazanym przez gminę miejscu i terminie;
  • 4. Po podpisaniu Umowy rozpocznij realizację inwestycji;
  • 5. Po zakończeniu realizacji inwestycji złóż wniosek o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami – wykaz dokumentów znajdziesz w Regulaminie;
  • 6. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie dokonają kolejnych oględzin miejsca inwestycji celem potwierdzenia prawidłowości wykonania prac, zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie oraz Regulaminem, z których sporządzą protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną;
  • 7. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania inwestycji oraz poprawności złożonych dokumentów wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji, gmina wypłaci dotację na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wysokość dotacji:
1. Na demontaż starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła – 80zł/m2 powierzchni lokalu ogrzewanego nowym źródłem ciepła, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł
2. Na zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego źródła ciepła – nie więcej niż 1 000,00 zł
3. Wydatki te obejmują kwotę zapłaconego przez Beneficjenta podatku od towarów i usług.

Program finansowany jest w 100% z budżetu Gminy Tuchów. Pula środków w 2019 r. wynosi 50 000,00 zł.

Przeznaczenie dotacji:
1. Demontaż starego źródła ciepła;
2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła;
3. Zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Więcej informacji:
Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1 33-170 Tuchów, pod numerem tel.: 14 65 25 176 w. 65, 15

Skip to content