Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje dla małych przedsiębiorstw

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
• rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
• modernizację środków produkcji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są małe przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja) wynosi 46 381 499,39 PLN

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw wynosi 40%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 45%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego. Zalicza się do nich następujące powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:
• minimalna kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy PLN 00/100)
• maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 000 000 PLN (słownie złotych: jeden milion PLN 00/100)
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Kryteria wyboru projektu:
Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.1 Schemat A – małe przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji Elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

w terminie od 19 kwietnia do 19 maja 2010 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 maja 2010 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na sierpień 2010 r.

Dokumentacja konkursowa:
Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie: www.mcp.malopolska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Skip to content