Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje na usuwanie azbestu

Burmistrz Tuchowa przypomina, że w 2016 roku można nadal starać się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Poniżej przedstawiamy zasady udzielania takich dotacji.

Wnioski o dotację dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchów
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchów.
2. Dotacja może być udzielana osobom fizycznym na sfinansowanie kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
a) zdemontowanych i zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, składowanych na posesjach,
b) pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. huragan, pożar, zawalenie się budynku).

§ 2.
1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez gminę Tuchów, zwaną dalej „gminą”, prac polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów.
2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej polega na zleceniu przez gminę wykonania prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie związane z usuwaniem azbestu. Wybór takiego podmiotu odbędzie się zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Dotacja może być udzielona ze środków własnych budżetu gminy.

§ 3.
1. Finansowanie dotyczy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.
2. Burmistrz Tuchowa ogłasza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o warunkach i terminach składania wniosków.

§ 4.
1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie stosowny wniosek o przyznanie dotacji, zawierający:
a) imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres, telefon kontaktowy,
b) położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zwierające azbest (dokładny adres, numer działki, obręb geodezyjny),
c) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (np. własność osoby fizycznej, współwłasność osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowe, użytkowanie wieczyste),
d) rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowocementowe płaskie, inne) oraz sposób jego użytkowania (np. pokrycie dachowe, elewacje, inne),
e) kubaturę wyrobu zawierającego azbest (w m3).
2. Do wniosku należy załączyć:
a) oświadczenie o zgodnym z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska sposobie zdemontowania wyrobów zawierających azbest
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji dotacji.
3. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Klienta.
5. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

§ 5.
1. Kolejność rozpatrywania kompletnych wniosków następować będzie według kolejności wpływu, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.
2. Wnioski będą kwalifikowane do udzielenia dotacji wg kryteriów określonych w §3 ust. 1.
3. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa, o ile w budżecie gminy będą zapewnione środki na ten cel.
4. Rozliczenie dotacji z wnioskodawcą nastąpi gdy wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest zlecony przez gminę przedłoży zestawienie imienne podmiotów, u których usunięto wyroby zawierające azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania odpadu. Podmiot, u którego usunięto wyroby zawierające azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem.
5. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym. Wnioski te będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
6. Wnioskodawca, który uzyskał dotację ze środków gminy na usunięcie wyrobów azbestowych, będzie mógł składać wniosek o udzielenie kolejnej dotacji, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia przyznania dotacji. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Skip to content