Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drugie spotkanie warsztatowe w ramach opracowania Gminnego programu rewitalizacji

W grudniu odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty związane z opracowywanym właśnie Gminnym programem rewitalizacji. To ważny dokument strategiczny, który wyznacza cele działań skupionych na ograniczaniu negatywnych skutków niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych na terenie gminy Tuchów. Program rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom do skutecznego ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także pracownicy gminy i jej jednostek. Bardzo istotne jest, aby w pracę nad rewitalizacją zaangażowały się wszystkie osoby i instytucje, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze gminy Tuchów, a także osoby i instytucje, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. W trakcie warsztatów zidentyfikowano najważniejsze problemy, z którymi spotykamy się na terenie naszej gminy w takich obszarach jak szeroko rozumiane kwestie społeczne, problemy związane z bezpieczeństwem, gospodarką i rynkiem pracy, dostępnością oświaty, wychowania, kultury, sportu, rekreacji, oferty czasu wolnego, a także z infrastrukturą komunalną i ochroną środowiska.

Dokonano podsumowania analiz statystycznych, których celem miało być wskazanie tych sołectw i obszarów miasta, w których koncentracja problemów jest największa. Ostatecznie, po długiej dyskusji wskazano sołectwa i części miasta, które zgodnie z definicją zawartą w Ustawie rewitalizacyjnej, kwalifikują się do określenia mianem „obszarów zdegradowanych”, są to: Tuchów – strona lewobrzeżna, Tuchów-Garbek, Tuchów – strona prawobrzeżna, Łowczów, Trzemesna, Piotrkowice, Siedliska, Dąbrówka Tuchowska, Meszna Opacka, Burzyn, Buchcice.

To na tych obszarach w toku dalszych prac wskazywać będziemy lokalizacje, w których w pierwszej kolejności powinno się realizować projekty, zarówno infrastrukturalne, jak również tzw. „miękkie”, które przyczynią się do poprawy sytuacji w tym konkretnym miejscu, ale będą miały także szerokie oddziaływanie na całą gminę i pomogą w jej szybszym i bardziej równomiernym rozwoju.

Serdecznie zapraszam na drugie spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 26 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Tuchowie (ul. Chopina 10, Tuchów). Celem spotkania będzie wskazanie określonych działań (zadań, projektów, przedsięwzięć), które w średnioterminowej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia zjawisk kryzysowych na tych obszarach i zdynamizowania procesów rozwoju – zarówno tych miejsc, jak i całej gminy.

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku,
Adam Drogoś
Burmistrz Tuchowa

Skip to content