Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarka odpadami: ważna informacja dla mieszkańców gminy!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie Nr IX/93/2019 z dnia 29 maja 2019 r. od 1 lipca br. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca uległy zmianie i wynoszą:

15,00 zł – jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
30,00 zł – jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Powody zmiany stawki za odbiór odpadów

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z kilkukrotnym w ciągu roku wzrostem cen odbioru odpadów komunalnych na instalacjach. W budżecie Gminy Tuchów na 2019 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 1 730 000,00 zł, a wydatki dotyczące gospodarowania odpadami – 2 757 726,68 zł, w związku z tym powstała luka finansowa w wysokości 1 027 726,68 zł.

Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła w opinii do projektu budżetu Gminy Tuchów na 2019 rok, gdzie zwróciła uwagę na obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w całości z pobranych opłat, co oznacza, że dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi winny się bilansować.

W załączeniu fragment opinii RIO dotyczący systemu gospodarowania odpadami – kliknij tutaj.

Czy muszę składać nową deklarację?

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy już ją złożyli. Otrzymają oni do końca sierpnia 2019 r. pisemne zawiadomienia o wysokości zmienionej opłaty za odpady, na podstawie których będą regulować należności.

Uwaga! Zawiadomienia o zmianie opłaty nie zostaną wysłane, do tych właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłatę w drodze decyzji administracyjnej. Takie osoby winny złożyć do Urzędu Miejskiego w Tuchowie nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą zmienione stawki opłaty.

Usprawnienie i uszczelnienie systemu

Gmina Tuchów podjęła również działania zmierzające do usprawnienia i uszczelnienia systemu odbioru odpadów komunalnych poprzez m.in. bardziej szczegółową weryfikację składanych deklaracji przez mieszkańców, kontrolę przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania umowy na odbiór odpadów, czy wprowadzenie od 2020 r. kodów kreskowych.

Problem wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami dotyka w chwili obecnej większość samorządów. Dla przykładu Miasto Tarnów wprowadziło opłatę w wysokości 18,00 zł, Gmina Tarnów – 17,00 zł za odpady segregowane.

Skip to content