Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 26 stycznia 2011 r., na godzinę 14:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program IV sesji Rady Miejskiej w Tuchowie (26 styczeń 2011 r.)
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Planowane działania kulturalno-sportowe i promocyjne w roku 2011.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchów na lata 2010-2014.
8. Uchwalenie budżetu gminy Tuchów na 2011 rok.
9. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie,
2) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content