Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs na partnera

Burmistrz Tuchowa ogłasza otwarty konkurs dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8, Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z poźń. zm.) Burmistrz Tuchowa ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie,
ul. Jana Pawła II 4,
33 – 170 Tuchów
– w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na wyłonienie partnera do Działania 8.3 POIG” do dnia 11 maja 2011 r. do godziny 12:00
Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej – oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Kontakt: Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 14 6525489, oraz pod adresem e-mail: slowik.ops@op.pl

Regulamin konkursu: [pobierz]

Skip to content