Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs ”Park Krajobrazowy Pasma Brzanki w obiektywie”

Urząd Miasta Tarnowa, Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach organizuje konkurs pt. „Park Krajobrazowy Pasma Brzanki w obiektywie”. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią.

1. Tematy prac konkursowych:
– przyroda (w tym również krajobraz) Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki,
– zabytki i architektura Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
2. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
3. W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i kolorowe. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia z jednego tematu.
4. Prace należy dostarczyć do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20×30 cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone.
Adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
5. Prace należy przesłać do dnia 12 września 2007 roku (liczy się data stempla pocztowego).
6.Przesłane na konkurs prace nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w konkursie oznacza zgodę na ich prezentację na wystawach pokonkursowych oraz bezpłatną publikację w prasie i innych publikacjach pokonkursowych.
7. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem zdjęcia, pseudonimem autora oraz miejscem i datą wykonania zdjęcia. Do zdjęcia powinna być dołączona zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułem zdjęcia, zawierająca w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, ewentualnie telefon kontaktowy.
8. Po upływie terminu składania prac jury wyłoni zwycięzców w kategoriach przyroda i architektura w technice czarno – białej i kolorowej.
9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach.
11. O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wernisażem wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w Tarnowie, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych organizatorów konkursu.
12. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie również w sali wystawowej Ośrodka Kultury w Ryglicach.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Skip to content