Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusze wręczone!

W niedzielę 19 stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”.

Uroczystość rozpoczęła grupa kolędnicza z Piotrkowic, która w tradycyjny sposób odśpiewała kolędy i złożyła noworoczne życzenia. Ten barwny i dynamiczny występ muzyczny wprowadził w wyjątkowy nastrój wszystkich uczestników spotkania.

Pani burmistrz Magdalena Marszałek podsumowała 2019 rok, przedstawiła zrealizowane przedsięwzięcia i nakreśliła plany na przyszłość. Była to też okazja do podziękowania za współpracę i zaangażowanie wszystkim instytucjom, organizacjom i mieszkańcom.

Głównym punktem programu był moment uhonorowania laureatów statuetką „Melaniusz” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 3 wyróżnienia. Statuetkę „Melaniusz” otrzymali:

 • ks. dr Andrzej Gerard Dyl
 • Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół Illingen
 • dr Mariusz Lesław Krogulski

Statuetki zasłużonym wręczyła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem i zastępcą burmistrza Wiktorem Chrzanowskim.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na koncert młodzieżowego zespołu Towarzystwa Miłośników Tuchowa w składzie: Julia Kapka, Jowita Grzebień, Izabela Sołtys, Julia Rąpała, Izabela Zając, Wiktoria Łątka, Agata Janusz, Aleksandra Hanak, Wiktor Kamykowski i Marek Jacher. Zespół przygotowała pani prezes TMT Justyna Jaworska-Lipka.

Miłym elementem spotkania noworocznego była degustacja potraw regionalnych przygotowana przez koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z naszej gminy:

 • Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Moje Siedlisko”
 • Stowarzyszenie „Nasza Dąbrówka Tuchowska”
 • Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy
 • Stowarzyszenie „Aktywni Lubaszowianie”
 • Echo Twojej Okolicy z Karwodrzy
 • Klub Kreatywnych Kobiet w Karwodrzy
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Siedliszczanie”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Łowczowianki”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłówce Tuchowskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich „AleBabki” w Piotrkowicach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemesnej
 • Dekorację stołu wykonało Koło Gospodyń Wiejskich w Buchcicach

Na zakończenie wystąpiła grupa kolędnicza z Łowczowa, a do tańca przygrywali kolędnicy z Piotrkowic. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Domu Kultury w Tuchowie, stowarzyszeniom i organizacjom z terenu gminy Tuchów, które przygotowały uroczystość.

fot. Wojciech Kras

Statuetkę „Melaniusz” otrzymali:

… za badanie dziejów Tuchowa i liczne publikacje historyczne naszemu miastu poświęcone oraz działania na rzecz utrwalenia dziedzictwa kulturowego minionych pokoleń

Pan dr Mariusz Krogulski – rodzinnie związany z Tuchowem, doktor nauk humanistycznych, podpułkownik rezerwy, historyk o znacznym dorobku badawczym, publicysta, autor ponad 30 publikacji książkowych i około 200 artykułów prasowych, działacz społeczny i polityczny. W swoim bogatym dorobku naukowym wiele pozycji poświęcił naszemu miastu, publikując je zarówno w postaci artykułów w „Tuchowskich Wieściach”, w których zamieścił ich około 20, jak i w zapoczątkowanym w roku 2013 cyklu wydawniczym „Materiały do dziejów Tuchowa” – dotychczas opublikował dziewięć tomów, wśród nich m.in.: Krogulscy. Linia tuchowska, Księga uchwał Bractwa Różańca Świętego /…/w kościele parafialnym św. Jakuba, Księga wpisowa do Bractwa Dobrej Śmierci /…/, Księga zaślubionych /…/, Księga zgonów /…/, Metryka chrztów /…/, Protokoły posiedzeń Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie (1898-1922) [i] (1922-1947), Spuścizna minionych pokoleń. Przygotowane do druku są dwie prace: Bohaterowie niepodległości z ziemi tuchowskiej 1914-1921 oraz Stary cmentarz w Tuchowie. Niezależnie od tego wspierał i wspiera nadal Miejską Bibliotekę Publiczną w Tuchowie, przekazując nieodpłatnie książki (ponad 40), w tym wiele z własnych wydawnictw. W roku 2007 podjął próbę założenia towarzystwa ochrony starego cmentarza w Tuchowie. Przedsięwzięcie nie doszło do skutku ze względu na znikome zainteresowanie władz i mieszkańców Tuchowa. Jednakże niedługo potem, kontynuując niejako tę inicjatywę, lokalni działacze zainteresowali się nią i w efekcie po kilku latach tuchowski stary cmentarz został wpisany na listę zabytków. W tym samym czasie, współpracując z artystą konserwatorem (L. Karwat), zapoczątkował akcję odnawiania zabytków na tym cmentarzu. Z własnych funduszy odnowił dwa najstarsze nagrobki zmarłych z rodziny Krogulskich.

… za działalność, duszpasterską, naukową i charytatywną, za trwałą obecność w duchowym życiu lokalnego Kościoła, a także w życiu kulturalnym miasta i gminy Tuchów

Ks. dr Andrzej Gerard Dyl był w latach 1992-2012 proboszczem parafii w Buchcicach. Po przejściu na emeryturę nadal niestrudzenie pełni posługę duszpasterską w parafii pw. św. Jakuba w Tuchowie. Ponadto od 2001 r. jest duszpasterzem trzeźwości w dekanacie tuchowskim oraz aktywnym członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podejmuje wiele starań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, zwłaszcza nadużywaniu alkoholu. Ma znaczące osiągnięcia w badaniu i upowszechnianiu historii regionu, udokumentowane obszernymi publikacjami, jak „Dwuimienne sioło” – zarys monografii wsi Buchcice, a także szkic o dziejach tej wsi pomieszczony w II tomie „Kamieni milowych”, historia erygowania parafii w Buchcicach i budowy tamtejszego kościoła czy budowy kaplicy w Dąbrówce Tuchowskiej – te ostatnie zamieszczane w „Tuchowskich Wieściach”. Wspiera osoby duchowne i świeckie nie tylko radą i modlitwą, lecz także materialnie. Działalność charytatywną prowadzi bez rozgłosu – dopiero niedawno wyszło na jaw, że uchronił jedną z rodzin przed realną eksmisją. Sam prowadzi życie skromne, jest otwarty na pomoc potrzebującym. Ks. dr Dyl, który w 2018 roku obchodził złoty jubileusz święceń kapłańskich, jest duszpasterzem i wychowawcą wielu pokoleń. Konsekwentnie kształtuje postawy moralno-patriotyczne tak młodzieży, jak i dorosłych. Zachęca do zainteresowania się historią regionu i kultywowania tradycji oraz dobrych obyczajów. W swoich homiliach, starannie przygotowanych i wygłaszanych poprawną polszczyzną, nie ogranicza się jedynie do egzegezy tekstów liturgicznych, lecz przystępnie wyjaśnia znaczenie elementów polskiej tradycji. Poprzez swoją działalność wpisał się w życie lokalnej społeczności i jest trwale w niej obecny.

… za podtrzymywanie i utrwalanie wzajemnych przyjacielskich stosunków pomiędzy szkołami, związkami, rodzinami i pojedynczymi osobami z partnerskiej gminy Tuchów

Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół w Illingen powstał w 2003 roku w wyniku wcześniejszego nawiązania kontaktów obydwu miast w 1994 r., polegających pierwotnie na corocznych wymianach młodzieżowych między tuchowskim liceum i tamtejszymi szkołami. Wzbudziły one wśród mieszkańców gminy Illingen duże zainteresowanie naszym regionem. Nauczyciele i opiekunowie, którzy przyjeżdżali z młodzieżą do Tuchowa, oraz rodziny niemieckie przyjmujące Polaków u siebie w domach postanowili wspólnie założyć stowarzyszenie o nazwie „Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół”. Jego członkowie przybliżają mieszkańcom gminy Illingen historię, kulturę, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców naszego regionu. Corocznie odbywają się wzajemne wizyty mieszkańców naszych gmin. Przebieg tych wizyt relacjonują na łamach tamtejszych czasopism. Zapraszają na występy naszych artystów; występowali tam: Sanktuaryjny Chór Mieszany, Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, zespół wokalno-taneczny z Siedlisk, B. Gładysz-Wszołek, A. Stanisławczyk, P. Harańczyk. Stowarzyszenie robi bardzo wiele w kierunku promowania naszego miasta i regionu w swoim środowisku. Jest otwarte na dalszą współpracę i poszerzanie partnerstwa na różne dziedziny życia społecznego. Reaguje pozytywnie i chętnie na każde zaproszenie do udziału w naszych lokalnych wydarzeniach. Odległość 1300 km i trudy podróży – jak mówią jego członkowie – rekompensuje im perspektywa przyjemności spędzenia wspólnie czasu oraz zobaczenia i nauczenia się czegoś nowego. Nawet zaproszenie do udziału w konkursie literackim w ubiegłym roku nie pozostało bez echa: członkowie stowarzyszenia nadesłali trzy utwory, napisane przez jego członków i sympatyków. Działanie Kręgu w Illingen wzbudziło w tamtejszym środowisku zainteresowanie naszym regionem i Polską w ogóle; kilku jego członków podjęło naukę języka polskiego, niektórzy urządzili w swoich domach „kąciki polskie”, gdzie zbierają wszystkie pamiątki związane z wizytami w Tuchowie. W wyniku ich zaproszeń wielu mieszkańców naszego miasta i gminy miało możliwość poznać Illingen, Kraj Saary, spędzić tydzień w atmosferze serdeczności i gościnności, z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz bogatym programem kulturalno-rozrywkowym. Po każdej wizycie w Illingen dzielą się swoimi wrażeniami na łamach „Tuchowskich Wieści” i zawsze są one pozytywne. Działania Niemiecko-Polskiego Kręgu Przyjaciół obejmują:
• promocję Tuchowa i regionu,
• edukację: wzajemne poznawanie, docenianie walorów, zauważanie braków,
• integrację: poszerzanie znajomości, nawiązywanie przyjaźni,
• kulturę: wzajemne kulturalne wzbogacanie się poprzez udział w imprezach, rozrywce, wypoczynku.

Skip to content