Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Międzynarodowy projekt „I CHANGE” w tuchowskim „Koperniku”

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie realizowany jest międzynarodowy projekt „I CHANGE” w ramach programu Erasmus plus – Edukacja szkolna – akcja KA2.

Coraz więcej imigrantów różnego pochodzenia, kultur czy religii osiedla się w naszym bliższym bądź dalszym otoczeniu. Konsekwencją tego jest coraz bardziej wielokulturowe społeczeństwo, a co za tym idzie, bardziej różnorodne klasy pod względem narodowościowym. Czy jesteśmy gotowi na te zmiany? Czy jesteśmy w stanie pokonać nasze uprzedzenia? Powszechnie wiadomo, że jeśli czegoś nie znamy, to się tego obawiamy. Stąd właśnie wziął się pomysł napisania projektu pt. „I CHANGE”.

Ideą projektu jest podniesienie świadomości kulturowej, zrozumienie norm i zasad postępowania obowiązujących w krajach partnerskich, przezwyciężenie panujących stereotypów, a w rezultacie, zwiększenie tolerancji na odmienność i różnorodność kulturową.

Osoby zaangażowane w realizację projektu z pewnością poszerzą swoje horyzonty myślowe, poznają kulturę krajów partnerskich, kulturę lokalną danego regionu, zwyczaje, tradycje i mentalność. Dzięki temu przełamią stereotypy i będą promować własny region. Efekt ten planujemy osiągnąć m.in. poprzez wycieczki edukacyjne i wiele ciekawych międzynarodowych zajęć projektowych. Służyć temu będzie również fakt, że uczestnicy podczas pobytu w krajach partnerskich będą gośćmi rodzin tamtejszych uczniów. W projekcie uczestniczą cztery kraje: Hiszpania, Francja, Turcja i Polska. Funkcję koordynatora pełni LO im. Mikołaja Kopernika Tuchowie. Każdy z partnerskich krajów ma swoją własną tożsamość, kulturę i dziedzictwo. Jesteśmy dumni z faktu, że jesteśmy Polakami i chcemy pokazać innym jak żyjemy i co jest dla nas ważne. Tego samego chcemy dowiedzieć się o Hiszpanach, Francuzach i Turkach. Projekt bezpośrednio skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli LO im. M. Kopernika. Naszym zamiarem jest również dzielić się zdobytą wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami z młodymi ludźmi w naszej okolicy, z kadrą nauczycielską pobliskich szkół, z pracownikami jednostek publicznych, samorządowych i kulturalnych Tuchowa jak również władzami organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Projekt jest interdyscyplinarny- poza aspektem kulturowym, odnosi się do nabywania i doskonalenia technik informacyjnych oraz języków obcych. Daje możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych tak ważnych w dalszej edukacji i na rynku pracy. Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają nowe strategie uczenia się, rozwiną umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustnych (prezentacje) i autoprezentacji. Nauczą się sposobów radzenia sobie ze stresem. W trakcie pięciodniowych wymian młodzieżowych na terenie każdego z krajów partnerskich odbywać się będą warsztaty obejmujące zagadnienia kulturowe, artystyczne oraz językowe. Uczestnicy będą uczyć się umiejętności dyskusji, analizy i wnioskowania, wyszukiwania zależności pomiędzy zachodzącymi procesami a ich skutkami, selekcjonowania i prezentowania danych. W związku z tym łączyć będą wiedzę, umiejętności typowo „szkolne” jak i umiejętności interpersonalne, społeczne i informatyczne. Praca w takiej formie da uczestnikom możliwość rozwijania swojej przedsiębiorczości jak i kreatywnego myślenia. Warto podkreślić, że językiem komunikacji pomiędzy partnerami będzie język angielski, dlatego osoby zaangażowane będą rozwijać swoje kompetencje językowe. Będą dotyczyć one nie tylko komunikowania się, ale także wpłyną na poszerzenie zasobu leksykalnego.

Projekt nie tylko odpowiada potrzebom uczniów, ale także odnosi się do wymagań stawianych kadrze nauczycielskiej. Dzisiejsza szkoła cierpi na brak właściwych narzędzi, które skutecznie wyposażyłyby ucznia w wiedzę na temat różnic kulturowych, tak aby budować właściwe i mądre nastawienie wobec różnych kultur i religii. Dlatego też jednym z założeń projektu jest poprawa jakości i skuteczności kształcenia. Wpłynie to bezpośrednio na podniesienie jakości pracy szkoły. Będzie służyło rozwojowi zawodowemu nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu poprzez wymianę doświadczeń i poznawanie nowych metod pracy. Dzięki temu w szkołach różnych części Europy mają szansę pojawić się rozwiązania innowacyjne. Organizowanie wyjazdów oraz nadzorowanie zajęć uczniów i pracy nad wyznaczonymi zadaniami poprzez szkoły partnerskie nauczy opiekunów umiejętności zarządzania czasem oraz zasobami ludzkimi. Liczymy na to, że działania te przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty uczniom, nauczycielom i szkołom.

Skip to content