Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej: przekazanie placu budowy

Burmistrz Tuchowa informuje, że 22 lutego 2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy firmie “POLDEX” Michał Mleczko z Dąbrówki Tuchowskiej 13 A, 33 – 170 Tuchów, z którą 15 lutego 2018 r.podpisano umowę na kwotę 197 103,44 PLN brutto wykonania całego zadania.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące budowy wiaty turystycznej i zagospodarowania terenu wokół wieży widokowej zlokalizowanej w Jodłówce Tuchowskiej na działce nr 417/3 w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I” zadania pn: „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Zakres projektu:

A. Charakterystyka wiaty drewnianej:
a) konstrukcja wiaty wykonana z drewna świerkowego bezrdzeniowego, kantówka strugana, drewno konstrukcyjne suche:
b) fundamenty – stopy betonowe pod słupami konstrukcyjnymi wiaty 50×50 cm, głębokość posadowienia stopy fundamentowej 1,00 m od poziomu terenu,
c) stopy betonowe pod elementami konstrukcyjnymi ław 40×40 cm,
d) słupy kotwione na kotwach stalowych ze stali ocynkowanej w betonie B 20,
e) słupy konstrukcyjne wiaty o wym. 160×160 mm z drewna świerkowego bezrdzeniowego,
f) krokwie o wym. 80×160 mm z drewna świerkowego bezrdzeniowego,
g) płatwie dolne o wym. 160×160 mm z drewna świerkowego także bezrdzeniowego,
h) płatew kalenicowa o wym. 140×140 mm z drewna świerkowego bezrdzeniowego,
i) miecze (zastrzały) z drewna świerkowego o wym. 80×160 mm,
j) dach dwuspadowy o kacie nachylenia połaci 30° z deskowaniem pełnym wykonanym grubości 22 mm,
k) pokrycie dachu gontem bitumicznym,
l) obróbki dachu z blachy stalowej powlekanej,
m) ławy drewniane z wmontowanym stołem drewnianym przy dłuższych bokach wiaty,
n) otoczenie wiaty w tym podłoże w wiacie wykonane z kostki betonowej kolorowej wibroprasowanej w obrzeżu betonowym.

B. Charakterystyka otoczenia wokół wieży widokowej i miejsc postojowych:
a) roboty związane z wycięciem samosiejek, wykarczowanie pni po samosiejkach,
b) roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu pod miejsca postojowe dla samochodów,
c) roboty ziemne związane z plantowaniem terenu wokół wieży widokowej i miejsc postojowych dla samochodów,
d) przygotowanie terenu pod miejsca postojowe dla samochodów,
e) przygotowanie terenu pod otoczenie wokół wieży widokowej,
f) utwardzenie terenu wokół wieży widokowej i miejsc postojowych dla samochodów kruszywem naturalnym,
g) ułożenie obrzeży i krawężników betonowych na podbudowie betonowej,
h) uporządkowanie terenu wokół miejsca prowadzenia robót,
i) wykonanie schodów terenowych prowadzących z miejsc postojowych na teren otaczający wieżę widokową,
j) wykonanie balustrad schodów terenowych i poręczy zabezpieczających skarpę terenu wieży widokowej,

C. Charakterystyka elementów małej architektury:
a) montaż koszy na śmieci,
b) montaż grilla kamiennego z rusztem stalowym ze stali nierdzewnej,
c) demontaż i ponowny montaż wraz z odnowieniem ławek drewnianych,
d) montaż dwóch tablic informacyjnych,
e) montaż w obudowie drewnianej dwóch przenośnych toalet sanitarnych typu TOY TOI
f) montaż dwóch lamp hybrydowych – solarno-wiatrowych,
g) montaż stojaka na rowery,
h) montaż słupków zabezpieczających wjazd na teren wieży widokowej

D. Montaż kamery szerokopasmowej na istniejącej wieży widokowej.

Inspektorem nadzoru z ramienia Gminy Tuchów jest Wojciech Szott – inspektor odpowiedzialny za roboty budowlane i drogowe.
Koordynatorem wszystkich prac z ramienia Gminy Tuchów jest Marek Mężyk – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Termin zakończenia prac na przedmiotowym budynku zgodnie z umową upływa 30 czerwca 2018 r.

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Tytuł projektu A Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionach.

Skip to content