Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Na Pogórzu Dzień Babci i Dziadka trwa cały rok!

Projekt jest skierowany do społeczności gmin Pogórza Ciężkowickiego: Tuchów, Pleśna, Gromnik i Ryglice, a w szczególności do osób starszych w wieku powyżej 60 lat i dzieci w wieku 7 – 13 lat. Celem projektu jest w szczególności aktywizacja osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa, przez wspólnie realizowane, różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt przyczynia się do pokonania kilku barier, którymi są przede wszystkim niski poziom dochodów, niski poziom aktywności seniorów oraz ograniczony dostęp dzieci do oferty związanej z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Aby tego dokonać, zamierza się zaproponować seniorom oraz dzieciom z Pogórza uczestnictwo w spotkaniach i piknikach integracyjnych, które będą także miejscem zabaw, edukacji i rywalizacji sportowej wspólnie z dziećmi i średnim pokoleniem, dając im możliwość skorzystania z aktywnych form wypoczynku. Projekt obejmuje również wycieczki integracyjne do atrakcyjnych miejsc Małopolski dla osób starszych i dzieci, mające również walor edukacyjny. Przyczyni się także do aktywizacji całego środowiska lokalnego, a seniorom umożliwi aktywne włączenie się w przygotowanie i realizację poszczególnych działań. Wspólna organizacja przedsięwzięć pozwoli na budowanie dobrych relacji międzysąsiedzkich i integrację całego środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia więzi pomiędzy seniorami i dziećmi. Realizacja projektu przewidziana została na okres 1 roku.

Celem wiodącym projektu jest aktywizacja i integracja osób starszych i dzieci oraz integracja międzypokoleniowa na Pogórzu Ciężkowickim, budowanie relacji i więzi społecznych przez uczestnictwo w różnych formach aktywnego spędzania czasu.

Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele cząstkowe:
1. Integracja międzypokoleniowa przez wspólny udział w wycieczkach, piknikach, warsztatach integracyjnych i spotkaniach historycznych
2. Nabycie przez osoby starsze i dzieci wiedzy o wybranym miejscu, przez udział w wycieczce
3. Budowanie dobrych wzajemnych relacji, współpracy i więzi międzypokoleniowej przez udział mieszkańców Pogórza w piknikach
4. Aktywizacja osób starszych mieszkających w gminach objętych projektem przez wspólną organizację pikników, warsztatów integracyjnych i spotkań historycznych

Aby zrealizować założony cel główny i cele cząstkowe, przewiduje się podjęcie następujących działań:

1. „Startujemy z integracją” – inauguracja projektu – zorganizowanie 4 konferencji inauguracyjnych po 1 w każdej z gmin dla seniorów, dzieci oraz ich rodzin i zaproszonych gości na których nastąpi prezentacja celów i działań w ramach projektu, umiejętności jakie nabędą uczestnicy w tym: współpraca, działanie w zespole, planowanie i organizowanie przedsięwzięć. Spotkanie ma za zadanie zachęcić uczestników do włączenia się w realizację projektu, a w przyszłości do aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym środowiska lokalnego. Na konferencjach nastąpi wyłonienie grupy uczestników i ustalenie terminów wycieczki, pikników, warsztatów integracyjnych i spotkań historycznych, form prowadzonych rozgrywek i animacji podczas pikników.
2. „Bawimy się razem” – pikniki integracyjne – zorganizowanie 4 pikników, po 1 w każdej z gmin podczas pikniku planuje się animacje, gry i zabawy, w których będą brali udział zarówno seniorzy jak też dzieci. Szczegółowy program pikniku zostanie ustalony wspólnie przez uczestników projektu oraz organizatorów. Wstępnie planuje się między innymi stoisko fotograficzne, zabawy z aparatem, wspólne czytanie wierszy, bajek i opowiadań. Zakłada się również włączenie społeczności lokalnej, przez przygotowanie ciast i produktów regionalnych oraz innych atrakcji dla dzieci. Udział w pikniku seniorów, dzieci i mieszkańców wpłynie na budowanie wzajemnych relacji, aktywizację osób starszych i integrację międzypokoleniową.
3. „Muzycznie i ekologicznie” – wycieczka edukacyjno – integracyjna – 4 grupy, po 1 z każdej gminy objętej projektem. W ramach wycieczki planuje się wizytę w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, inspirującym najmłodszych muzyków, doskonalących swoje umiejętności na warsztatach – zwiedzanie obiektu, zapoznanie się z działalnością i historią jego powstania. Kolejnym etapem wycieczki będzie zwiedzanie Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, jedynego na świecie zachowanego domu kompozytora oraz parku dworskiego. Trzecim miejscem będzie wizyta w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Uczestnicy wycieczki zapoznają się z eksponatami, materiałami filmowymi i interaktywnymi prezentacjami przedstawiającymi walory przyrodnicze Pogórza Ciężkowickiego.
4. „Poznajemy Małopolskę” – wycieczka edukacyjno – integracyjna – 4 grupy, po 1 z każdej gminy objętej projektem. W ramach wycieczki planuje się wyjazd do Krakowa, w tym spacer tzw. Trasą Królewską biegnącą od kościoła św. Floriana obok Barbakanu, poprzez Bramę Floriańską na Stare Miasto. Uczestnicy zwiedzą podziemne muzeum znajdujące się na Rynku Głównym, a następnie wzgórze wawelskie.
5. „Dzieje Pogórza okiem seniora” – spotkanie historyczne – zorganizowanie 4 spotkań po 1 w każdej z gmin o charakterze wspomnieniowym, w celu umacniania więzi pomiędzy osobami starszymi i dziećmi oraz integracji międzypokoleniowej i wzajemnego zrozumienia. Podczas spotkania seniorzy będą opowiadać dzieciom o ciekawych wydarzeniach z życia miejscowości. W zamian za to, dzieci przygotują program artystyczny oraz samodzielnie wykonane drobne upominki dla seniorów.
6. „Wirtualny świat wnuka, dziadka i babci” – warsztaty integracyjne – zorganizowanie 4 warsztatów po 1 w każdej z gmin, w celu umacniania więzi pomiędzy osobami starszymi i dziećmi oraz integracji międzypokoleniowej i wzajemnego zrozumienia. Podczas spotkania dzieci będą uczyć seniorów korzystania z aplikacji mobilnych ułatwiających życie, ale także pozwalających atrakcyjnie spędzać wolny czas.
7. „Rodzinne świętowanie” – warsztaty integracyjne – zorganizowanie 4 warsztatów po 1 w każdej z gmin, w celu umacniania więzi pomiędzy osobami starszymi i dziećmi oraz integracji międzypokoleniowej i wzajemnego zrozumienia. Podczas spotkania seniorzy opowiedzą dzieciom o tradycjach związanych z świętami Bożego Narodzenia i o tym, jak wyglądały święta w ich rodzinnych domach. Wspólnie z dziećmi, seniorzy będą przygotowywać ozdoby i kartki świąteczne.
8. „Wspominamy wspólnie spędzone chwile” – podsumowanie projektu – zorganizowanie 4 konferencji po 1 w każdej gminie na których nastąpi świętowanie zakończenia projektu, podsumowanie działań zrealizowanych w jego ramach, wspólna wymiana wrażeń, poglądów i wniosków. Zachęcenie do regularnych spotkań, wzajemnego wspierania się osób starszych i dzieci w życiu codziennym, dyskusja na temat różnych form inicjatyw służących integracji międzypokoleniowej na Pogórzu. Zaprezentowana zostanie relacja fotograficzna z przebiegu wszystkich działań.

Głosowanie rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. Małopolanie mają do dyspozycji aż trzy metody, by wyrazić swoje poparcie dla danego projektu. Mogą zrobić to za pośrednictwem formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub osobiście w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Listę zwycięskich zadań poznamy 31 lipca. Warto dodać, że zadania z I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będą realizowane najpóźniej do końca 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin: Tuchowa, Ryglic, Gromnika i Pleśnej do głosowania!

Magdalena Marszałek

Skip to content