Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Niemal milion złotych dotacji na Park&Ride w Tuchowie

Projekt Gminy Tuchów pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego – w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim – na terenie Gminy Tuchów” złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach RPO WM 2014-2020 został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 934 964,58 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Nieskoemisyjny transport miejski – SPR.
Z subregionu tarnowskiego dofinansowanie otrzymało tylko 5 podmiotów, w tym Gmina Tuchów.

Projekt obejmuje następujące roboty budowlane:
− budowa parkingu (Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride) między dworcem PKP i dworcem komunikacji samochodowej,
− przebudowę ulicy Kolejowej w Tuchowie,
− remont istniejących chodników i budowę nowych ciągów pieszych zapewniających obsługę komunikacyjną budowanego parkingu,
− remont i budowę systemu odwodnienia tj. wymianę istniejących studzienek wodnościekowych w ciągu ul. Kolejowej,
– budowę odcinka kanalizacji deszczowej na obszarze budowanego parkingu z odprowadzeniem wód do istniejącego kanału ogólnospławnego,
− remont istniejących zjazdów w ciągu remontowanego chodnika,
− montaż prefabrykowanych wiat rowerowych ze stojakami,
− budowę sieci oświetlenia ulicznego i monitoringu,
− przebudowę istniejącego budynku gospodarczego, wraz wykonaniem przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej,
– instalację tablic informacyjnych.

Łączny koszt realizacji tej inwestycji – zgodnie z kosztorysem – to kwota 1 340 282,89 zł
Powstały w wyniku projektu parking będzie nieodpłatny.
Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

Skip to content