Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Tuchowa

Dnia 14 grudnia w godzinach przedpołudniowych w ratuszu miejskim w Tuchowie podpisano umowę pomiędzy Markiem Nawarą, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, a Mariuszem Rysiem, Burmistrzem Miasta Tuchów. Umowa dotyczy przygotowania do budowy obwodnicy Tuchowa.

W chwili obecnej Miasto Tuchów zlokalizowane jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Zborowice – Moszczenica, stanowiącej kluczowe połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją. Najbardziej newralgicznym odcinkiem drogi w mieście jest odcinek od mostu na rzece Biała aż do wiaduktu kolejowego. Najwięcej problemu sprawia ul. Daszyńskiego obfitująca w bardzo niebezpieczne zakręty, zlokalizowane na bardzo krótkim odcinku drogi. Podjazd do centrum miasta jest stromy, otoczony wysokimi skarpami, które z uwagi na panujące zagrożenie powstania osuwisk, są niemożliwe do naruszenia.

Opracowanie studium komunikacyjnego z elementami koncepcji a następnie studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – ma na celu ocenę zasadności i efektywności realizacji w przyszłości wschodniego obejścia Miasta Tuchów.
Studium określi prognozowane natężenie ruchu na projektowanym odcinku drogi oraz przedstawi analizy mające na celu wykazania zakresu i rozmiaru możliwości odciążenia przez obejścia centrum miasta.

Termin opracowania ocenia się na 24 miesiące od daty zawarcia umowy z wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, jednostką projektową. Znamiennym jest również fakt, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tuchów wyznaczył rezerwy terenu dla rozbudowy układu drogowego w omawianym zakresie. Również plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego przewiduje budowę obejścia Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977.

Fotorelacja