Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Centralna ewidencja emisyjności budynków: nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nakładające na właścicieli budynków obowiązek raportowania czym ogrzewają swoje domy. Właściciele budynków będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Nastąpi to po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa, który zainicjuje projekt. Właściciele nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na podanie pełnych rzetelnych informacji. Jeżeli wymieniłeś kocioł, będzie to tylko 14 dni licząc od dnia uruchomienia.

Centralna ewidencja emisyjności budynków (CEEB) jest narzędziem informatycznym, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Nowe przepisy mają ułatwić zbieranie danych dot. źródeł ogrzewania, których przedłożenie do właściwej jednostki samorządu terytorialnego było dobrowolne.

Obowiązek dotyczyć będzie nie tylko budynków wielolokalowych oraz jednorodzinnych. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki użyteczności publicznej.

Jakie dane znajdą się w CEEB?

W CEEB znajdą się m.in. dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie: źródła ciepła, źródła energii elektrycznej, źródła spalania paliw, przekazanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej, ulgi podatkowej, udzielonego dofinansowania. Także dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Kiedy trzeba będzie zgłosić źródło ciepła?

Właściciele lub zarządcy budynków w których są już zainstalowane źródła ciepła, będą mieli 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB. Na złożenie deklaracji dotyczącej nowego źródła ciepła będzie tylko 14 dni licząc od dnia uruchomienia.

Kto będzie wpisywał dane do CEEB?

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. W projekcie ustawy znalazły się m.in. kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania odpadami czy ściekami, także kontrole zlecone przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Co się stanie w przypadku niezłożenia deklaracji?

„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny” – wyjaśniono w ustawie.

Skip to content