Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o możliwości zapoznania się z treścią dokumentacji i decyzji pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Tuchowa w ciągu DW977 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”

Wojewoda Małopolski informuje, że 5 czerwca 2020 r. wydał decyzję Nr 22/2020, znak: WI-XI.7820.1.70.2019.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w nowym śladzie w km od 0+076,31 do km 2+205,97 oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w śladzie drogi powiatowej nr 1385 K ul. Ryglicka oraz rozbudowa drogi   wojewódzkiej nr 977 od km -0+072,75 do km 0+076,31 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km 2+643,39 do km 2+694,30 oraz budowa skrzyżowań typu rondo w km 0+076,31; 2+205,97; 2+643,39 oraz rozbudowa docelowej drogi powiatowej od km 0+043,33 do km 0+068,00 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1385K od km 0+036,83 do km 0+070,00 oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu w ramach wschodniej obwodnicy Tuchowa na terenie miasta Tuchów powiat tarnowski, województwo małopolskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Tuchowa w ciągu DW977 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dokumentacji sprawy i przedmiotowej decyzji w Oddziale Budownictwa i Rozwoju Infrastruktury, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ze względu na stan epidemii zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl lub ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, telefonicznej 12 3921 518, a także korespondencji tradycyjnej – adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zm.) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 10.

Link do publikacji w BIP UM Tuchów

Link do publikacji w BIP MUW Kraków

Zachęcamy również do zapoznania się z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji nr 22/2020, znak: WI XI.7820.1.70.2020.JB z 05 czerwca 2020 r., zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w nowym śladzie w km od 0+076,31 do km 2+205,97 oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w śladzie drogi powiatowej nr 1385 K ul. Ryglicka oraz rozbudowa drogi   wojewódzkiej nr 977 od km -0+072,75 do km 0+076,31 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km 2+643,39 do km 2+694,30 oraz budowa skrzyżowań typu rondo w km 0+076,31; 2+205,97; 2+643,39 oraz rozbudowa docelowej drogi powiatowej od km 0+043,33 do km 0+068,00 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1385K od km 0+036,83 do km 0+070,00 oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu w ramach wschodniej obwodnicy Tuchowa na terenie miasta Tuchów powiat tarnowski, województwo małopolskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Tuchowa w ciągu DW977 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.

Skip to content