Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o naborze na dofinansowanie wymiany kotłów w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Urząd Miejski w Tuchowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów na nowe wykorzystujące paliwa gazowe.

Do kogo skierowana jest dotacja?

Dotacja może być udzielona tylko osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych mieszkalnych.

Jeżeli tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest inny niż własność lub jest współwłasnością, to dotacja może być udzielona, jeżeli odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele lokalu/budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji.

Jakie źródło ciepła podlega dotacji?

Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe gazowe wykorzystujące jako paliwo wyłącznie paliwo gazowe z sieci gazowej doprowadzonej do lokalu/budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Do jakiej wysokości udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na:

  1. demontaż nieekologicznego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła – 80 złotych na każdy metr kwadratowy powierzchni lokalu/budynku mieszkalnego jednorodzinnego ogrzewanego, jednak nie więcej niż 4 000,00 złotych,
  2. zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego źródła ciepła – nie więcej niż 1 000,00 złotych, pod warunkiem, że jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła,
  3. Wydatki te obejmują również kwotę podatku od towarów i usług.

W jaki sposób mogę starać się o dotację?

Dotacja jest udzielana tylko na podstawie wniosków złożonych w formie pisemnej. Dotacja może zostać udzielona tylko jeden raz określonemu wnioskodawcy i tylko jeden raz na realizację inwestycji w określonym lokalu/budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

  1. W celu uzyskania dotacji należy złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami w terminie od dnia 07.02.2022 roku w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie, przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów; w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania lub poprzez platformę ePUAP.
  2. Do wniosku wnioskodawca załącza kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności – także pisemne oświadczenie odpowiednio właściciela lub wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji oraz podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  3. Złożenie wniosku oznacza zaakceptowanie przez wnioskodawcę postanowień regulaminu.
  4. Wnioski będą rozpatrywane przez Gminę w kolejności ich złożenia.
  5. Wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę.
  6. Dotacje będą udzielane po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie.
  7. Gmina zastrzega sobie prawo do udzielania dotacji tylko do dnia, w którym kwota udzielonych dotacji zrówna się z kwotą, jaką Gmina ma zabezpieczoną w swoim budżecie na wypłatę dotacji. O wyczerpaniu puli środków Gmina poinformuje umieszczając stosowną informację „PULA ŚRODKÓW ZOSTAŁA WYCZERPANA” w niniejszym ogłoszeniu;

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik 1. Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik 2. Wzór umowy o dotację

Załącznik 3. Wniosek o wypłatę dotacji

Załącznik 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik 5. Oświadczenie współwłaściciela

Osoby do kontaktu:

Lidia Wójcik
– rozpatrywanie wniosków, podpisywanie umów, wybór odpowiedniego źródła ciepła, kontrole u mieszkańców
tel. 14 6525 176 w. 15
l.wojcik@tuchow.pl

Anna Samelzon-Janisz
– rozpatrywanie wniosków, podpisywanie umów, wybór odpowiedniego źródła ciepła, kontrole u mieszkańców
tel. 14 6525 176 w. 15
a.samelzon@tuchow.pl

Karolina Kuś
– rozpatrywanie wniosków, podpisywanie umów, wybór odpowiedniego źródła ciepła, kontrole u mieszkańców
tel. 14 6525 176 w. 15
k.kus@tuchow.pl

Karolina Sterkowicz
– koordynator, wypłata dotacji
tel. 14 6525 176 w. 65
k.sterkowicz@tuchow.pl