Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raport o stanie Gminy Tuchów za 2019 r.

Raport o stanie gminy opracowywany jest corocznie i obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport stanowi podstawę do udzielenia lub nieudzielenia przez radę gminy wotum zaufania burmistrzowi. Zanim jednak do tego dojdzie nad Raportem przeprowadza się debatę na tzw. sesji absolutoryjnej rady gminy, w której mogą wziąć udział mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Zgłoszenie można złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, tj. w budynku ratuszu (parter – okienko obsługowe). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Debatę nad Raportem zaplanowano na sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 27 maja 2020 r.

Z raportem można zapoznać się tutaj.

Skip to content