Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

STOP SMOG – IV nabór wniosków na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dotkniętych ubóstwem energetycznym

Od 2 stycznia do 15 grudnia 2023 r. Burmistrz Tuchowa ogłasza czwarty nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starego kotła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach programu STOP SMOG.

Termomodernizacja polega na przeprowadzeniu prac remontowych, które pozwolą ograniczyć straty ciepła w budynku. Może obejmować przykładowo: ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich oraz inne zalecenia wskazane podczas oceny technicznej.

O zakresie prac oraz zakwalifikowaniu do programu decyduje:
1. Ocena sytuacji finansowo-materialnej wnioskodawcy weryfikowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2. Ocena energetyczna budynku wykonana przez audytora. Zakres niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych ustalany jest przez audytora.

Wnioski mogą składać WYŁĄCZNIE osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Wnioskodawca składający wniosek musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby luz zakres jej współdziałania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa;
 2. Budynek, którego dotyczyć będzie przedsięwzięcie musi mieć uregulowane kwestie spadkowe;
 3. Mieszkaniec musi być członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Z uwzględnieniem, że przeciętny miesięczny dochód jest ustalany:
  • z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku
  • z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
 4. Mieszkaniec musi posiadać łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 53 000 zł, z wyłączeniem:
  • wartości budynku lub lokalu, w którym ma być przeprowadzone przedsięwzięcie,
  • nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem.
 5. Mieszkaniec musi faktycznie zamieszkiwać w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.
 6. Mieszkaniec wyrazi gotowość do wniesienia wkładu własnego na poczet realizacji przedsięwzięcia.

Dodatkowo Wnioskodawca musi spełnić CO NAJMNIEJ jeden z wymienionych warunków:

 1. Wnioskodawca jest rencistą lub jest w wieku emerytalnym i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.
 2. Wnioskodawca jest samotnym rodzicem/opiekunem prawnym w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 3. Rodzina zamieszkująca w budynku ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu – prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Wnioskodawca lub członek rodziny lub osoba, wobec której wnioskodawca jest opiekunem prawnym są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
 5. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku rodzina korzystała w sposób ciągły ze świadczeń realizowanych przez OPS w Tuchowie.
 6. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości o powierzchni przekraczającej 30 arów, oraz innego budynku mieszkalnego lub lokalu.
 7. zużycie prądu w budynku na podstawie faktur dostawcy energii w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 600 kWh rocznie dla gospodarstwa wieloosobowego oraz 850 kWh dla gospodarstwa jednoosobowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów (dziennik podawczy)
w terminie od 2 stycznia do 15 grudnia 2023 r.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem Wnioskodawcy z adnotacją: „Wniosek STOP SMOG”

Informujemy, że uzyskanie pozytywnej weryfikacji finansowej i majątkowej w pierwszym etapie weryfikacji nie jest gwarantem otrzymania wsparcia. O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje w drugim etapie audyt energetyczny budynku, w tym realne możliwości przeprowadzenia prac zapewniających osiągnięcie wskaźników założonych w projekcieWartość szacowanych kosztów za energię cieplną i elektryczną wynikającą z audytu energetycznego budynku nie może przekraczać wartości 130% szacowanych rocznych kosztów za energię cieplną i elektryczną mieszkańców przed interwencją w ramach udzielanej pomocy. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie stanowił audyt energetyczny.

UWAGA: Na etapie podpisywania umowy mieszkaniec składa oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu lub podpisuje weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów realizacji projektu w związku z naruszeniem warunków umowy zawartej z gminą.

Średnia wartość przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł;> przy czym wkład własny Wnioskodawcy wynosi 10 % wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć:

 • rachunki za energię elektryczną za pełne 12 miesięcy dla budynku mieszkalnego, którego dotyczy składany wniosek licząc od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • w przypadku uzyskania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wymagane są PIT-y za 2021 rok
 • w przypadku korzystania z ulgi na dzieci – wymagany jest także PIT za rok 2020
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2019 opodatkowanej w formie zryczałtowanej – zaświadczenie z US o wysokości dochodu oraz stawce podatkowej/PIT-28
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2021
 • w przypadku pobierania zasiłku chorobowego/macierzyńskiego z KRUS – zaświadczenie z KRUS o wysokości pobieranego zasiłku
 • w przypadku pobierania stypendium socjalnego  – zaświadczenie o wysokości stypendium
 • w przypadku pobierania alimentów na dzieci – oświadczenie strony o wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem sądowym
 • w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za rok 2021 lub o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • w przypadku pobierania stypendium dla bezrobotnych finansowanego z UE– PIT z PUP za 2021/ decyzja PUP o wysokości stypendium
 • w przypadku osiągnięcia dochodu z zagranicy – oświadczenie strony o wysokości dochodu za rok 2021/ dokument zagraniczny (rozliczenie) za rok 2021
 • w przypadku pobierania renty/emerytury – zaświadczenie ZUS o wysokości składki 9% oraz o wysokości „13-stki” z wyszczególnieniem kwoty brutto (składka zdrowotna, podatek)

Szczegółowych informacji dotyczących weryfikacji dochodowej i majątkowej udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie:

 1. Bożena Szwala- Mazurkiewicz
 2. Katarzyna Płaneta- Madejska
  tel. 14 65 25 169

Informacji z zakresu dalszych etapów prac, udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Tuchowie:

Lidia Wójcik
l.wojcik@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 15

Karolina Kuś
k.kus@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 37

Karolina Sterkowicz – koordynator projektu
k.sterkowicz@tuchow.pl
tel. 14 6525 176 wew. 65