Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendium i zasiłek szkolny – złóż wniosek

Poniżej prezentujemy możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 do 15 września 2023 r.  a w przypadku:

1) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2023r.

2) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2024r.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
– koszty uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty,
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”),
– rodzinny kapitał opiekuńczy.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki( gdy dziecko ukończyło 18 rok życia),

– dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto, (załącznik 2 wzór zaświadczenia)
  •  odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
  •  oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
  • w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
  •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie  o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe), lub można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu,
  •  zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
  •  dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej :

*  działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,

* działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie  oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
  •  dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (nakaz płatniczy za 2023 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 345,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód),
  • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Istotne jest, aby na dowodach zakupu artykuły miały adnotację ”szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy: zakupiony towar nie ma tego określenia lub nazwa artykułu jest podana symbolem, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Poniesione koszty powinny dotyczyć roku szkolnego, w którym przyznawane jest stypendium a dowody je potwierdzające wystawione w okresie: lipiec roku bieżącego – czerwiec roku następnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa, nagła choroba w rodzinie ucznia, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,  kradzież z włamaniem oraz inne okoliczności losowe mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do pobrania: