Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wsparcie dla pracowników socjalnych OPS

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zgodnie z Umową Nr 658/OPS/2023.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie. Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe. Przy czym  środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny                       w realizację zadania.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 48 807,60 zł.Z czego wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 26 016,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 22 791,60 zł.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych na rok 2023”.