Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 2.2.2 Organizacja imprez cyklicznych: Pogórzańskie Święto Wina i Miodu, Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych, Święto Chleba w Rzepienniku Strzyżewskim, Dni Gminy Szerzyny.
Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych imprez cyklicznych: Pogórzańskie Święto Wina i Miodu, Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych, Święto Chleba w Rzepienniku Strzyżewskim, Dni Gminy Szerzyny.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze w Tuchowie przy ul Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 75 000 zł.
Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:
– jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
– podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,
– pozostałych podmiotów – 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest na stronie www.psr.tuchow.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Skip to content