Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Tuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów.

1. Lokalizacja: Meszna Opacka.
2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 73 o powierzchni 0,53 ha, objęta KW TR2T/00015624/1, własność Gmina Tuchów
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Meszna Opacka i posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działki nieregularny, teren o dużym nachyleniu w kierunku północno-wschodnim. Działka nie użytkowana rolniczo, niezabudowana, w części zakrzaczona.
4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: W dziale I Spis praw związanych z własnością widnieje zapis o treści: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej :
1. Każdoczesnym właścicielom działki 135/1 (która podzieliła się m. in. na działkę nr 135/6 obj. tą k.w.) służy prawo przejazdu, przechodu i przegonu istniejącym szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim przez działkę 135/4,135/2 położonych w Mesznie Opackiej.
2. Każdoczesnym właścicielom działki 135/2 (która podzieliła się m. in. na działkę nr 135/8 obj. tą k.w.) służy prawo przechodu, przejazdu i przepędu istniejącym szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim przez działkę 135/4 położonej w Mesznie Opackiej.
3. Każdoczesnym właścicielom działki 135/3 (która podzieliła się m. in. na działkę nr 135/11 obj. tą k.w.) służy prawo przechodu, przejazdu i przegonu szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim przez działkę 135/4 położonej w Mesznie Opackiej.
Powyższe zapisy nie dotyczą działki nr 73.
W dziale III „Ograniczenia” – wpisane są służebności gruntowe, które nie dotyczą działki nr 73.
Dział IV „Hipoteka” – wolny od wpisów.
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów: dla miejscowości: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabłędza ., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 pod poz. nr 6741, obowiązującego od dnia 9 grudnia 2016r. powyższa działka znajduje się w części:
– w terenie oznaczonym symbolem planu M.13 R – przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze; przeznaczenie dopuszczalne: uprawy ogrodnicze i sadownicze, drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, zalesianie gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do istniejących lasów lub terenów przeznaczonych pod zalesienie na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas IV-VI, ogrodzenia i obiekty małej architektury, zabudowa zagrodowa, w tym wiaty i altany, w ramach istniejących siedlisk, stawy rybne, obiekty, zbiorniki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych,
– w terenie oznaczonym symbolem planu M.1 R/O – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze. Dla terenów rolniczych na obszarach osuwisk aktywnych przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze ; przeznaczenie dopuszczalne: uprawy ogrodnicze i sadownicze, drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, zalesianie gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do istniejących lasów lub terenów przeznaczonych pod zalesienie na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas IV-VI, ogrodzenia i obiekty małej architektury, zabudowa zagrodowa, w tym wiaty i altany, w ramach istniejących siedlisk, stawy rybne, obiekty, zbiorniki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych.
Dla terenów położonych na osuwiskach aktywnych ciągle w ramach szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu plan ustala zakaz lokalizacji nowej zabudowy za wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych oraz wiat i altan,
– terenie oznaczonym symbolem planu M.8Zlp – przeznaczenie podstawowe – zalesienia. Dla terenów zalesień plan ustala; przeznaczenie podstawowe: zalesienia; przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, drogi wewnętrzne.
Dla terenów zalesień, w ramach szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu, plan ustala zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyłączeniem obiektów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej.
– w terenie oznaczonym symbolem planu M.1Zlp/0 – przeznaczenie podstawowe – zalesienia. Dla terenów zalesień plan ustala; przeznaczenie podstawowe: zalesienia; przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, drogi wewnętrzne.
Dla terenów zalesień, w ramach szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu, plan ustala zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyłączeniem obiektów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.
8. Termin i miejsce przetargu: 6 marca 2020r. , godz. 900, pok. Nr 10 -sala narad.
9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium –1 500,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 2.03.2020r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpływu wadium uznaje się się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
– zamknięcia przetargu;
– unieważnienia przetargu;
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.
15. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.
17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach ogłoszeń w Mesznej Opackiej.

Tuchów, dnia 24.01.2020r.
Znak sprawy: GPMK.6840.38.2019.BN

Skip to content