Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 grudnia 2019r.

1. Lokalizacja: Meszna Opacka .
2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 122/4 o powierzchni 1,05 ha, objęta KW TR2T/00015624/1, własność Gmina Tuchów
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Meszna Opacka i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren trudno dostępny. Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu, zróżnicowana wysokościowo, z przewagą spadku w kierunku północnym, w części południowej osuwisko. Działka nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczona, miejscowo porośnięta klonem, brzozą, olchą i dębem w wieku od kilku do kilkunastu lat.
4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: W dziale I Spis praw związanych z własnością widnieje zapis o treści: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej :
1. Każdoczesnym właścicielom działki 135/1 (która podzieliła się m. in. na działkę nr 135/6 obj. tą k.w.) służy prawo przejazdu, przechodu i przegonu istniejącym szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim przez działkę 135/4,135/2 położonych w Mesznie Opackiej.
2. Każdoczesnym właścicielom działki 135/2 (która podzieliła się m. in. na działkę nr 135/8 obj. tą k.w.) służy prawo przechodu, przejazdu i przepędu istniejącym szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim przez działkę 135/4 położonej w Mesznie Opackiej.
3. Każdoczesnym właścicielom działki 135/3 (która podzieliła się m. in. na działkę nr 135/11 obj. tą k.w.) służy prawo przechodu, przejazdu i przegonu szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim przez działkę 135/4 położonej w Mesznie Opackiej.
Powyższe zapisy nie dotyczą działki nr 122/4.
W dziale III „Ograniczenia” – wpisane są służebności gruntowe, które nie dotyczą działki nr 122/4.
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów: dla miejscowości: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabłędza ., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 pod poz. nr 6741, obowiązującego od dnia 9 grudnia 2016r. powyższa działka znajduje się :
– w terenie oznaczonym symbolem planu M.8 R/RM – przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze; przeznaczenie dopuszczalne: uprawy ogrodnicze i sadownicze, drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, zalesianie gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do istniejących lasów lub terenów przeznaczonych pod zalesienie na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas IV-VI, ogrodzenia i obiekty małej architektury, stawy rybne, obiekty, zbiorniki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, zabudowa zagrodowa, w tym wiaty i altany.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł + podatek VAT.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.
8. Termin i miejsce przetargu: 6 marca 2020r. , godz. 915, pok. Nr 10 -sala narad.
9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium –2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 2.03.2020r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpływu wadium uznaje się się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
12. Warunki niezbędne do wzięcia udziału w przetargu:
a) z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na cele rolne do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2019r., poz. 1362) .
b) w przetargu nie może uczestniczyć osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym.
c) jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
d) za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz zamieszkującą co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
e) nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.
13. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które przedłożą Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 6 i art. 7 cytowanej wyżej ustawy.
14. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania lub gminie graniczącej z tą gminą.
15. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
– zamknięcia przetargu;
– unieważnienia przetargu;
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.
16. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
17. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.
18. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
19. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.
20. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach ogłoszeń w Mesznej Opackiej.

Tuchów, dnia 24.01.2020r.
Znak sprawy: GPMK.6840.26.2019.BN

Skip to content