Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy,

w związku z wejściem w życie nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. DZ. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej opłaty środowiskowej z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, a do których nie wpłynęła indywidualna prośba o przekazanie danych, prosimy o podanie informacji zgodnie z załączonym formularzem.
Informację można przesłać na adres mailowy: r.rapala@tuchow.pl lub na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ratusz, parter pok. nr 7.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. Urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego pod nr telefonu 14 6525 218 wew. 18, 77 lub 78.

Skip to content