Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informujemy, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r., r 97, poz. 816).

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r., r 62, poz. 627 z zm.) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. 31 lipca br. upłynie termin rozliczania się za pierwsze półrocze 2009 roku. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód z własnych ujęć wody, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (np. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, itd.), składowanie odpadów. Podmiot korzystający ze środowiska ustala samodzielnie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (012) 6303203, 6303162, 6303163, 6303164, 6303329.

Skip to content