Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostatnia tegoroczna sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 30 grudnia 2009 r. (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XL sesji Rady Miejskiej w Tuchowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w kadencji 2007-2009.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
8. Podejmowanie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Jodłówce Tuchowskiej, dokonanej na rzecz Powiatu Tarnowskiego, w przypadku zmiany celu jej wykorzystania na utworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego Domu Wczasów Dziecięcych do prowadzenia zajęć sportowych i zabaw dla dzieci,
b) w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuchów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010,
c) w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociagowo-kanalizacyjnych,
d) zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
e) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/265/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
f) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
9. Uchwalenie planu pracy Komisji na 2010 rok.
10. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Informacja o działalności Koła Pszczelarzy w Tuchowie.
14. Życzenia Noworoczne.
15. Zamknięcie obrad.

Skip to content