Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Parlament Europejski zatwierdził porozumienie w sprawie programów edukacyjnych

Parlament zatwierdził porozumienie osiągnięte z Radą w spawie decyzji ustanawiających na lata 2007-2013 programy edukacyjne dotyczące kształcenia ustawicznego, promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego i finansowania inicjatyw edukacyjnych wspierających zaangażowanie społeczne i polityczne młodzieży.

Projekt dotyczący kształcenia ustawicznego przewiduje utworzenie nowego zintegrowanego programu na lata 2007-2013 zastępującego obecne programy Socrates, Leonardo da Vinci, e-Learning (kształcenie elektroniczne) i inne powiązane z wymienionymi, które wygasają z końcem roku 2006.
W skład programu uczenia się przez całe życie będą wchodziły cztery programy szczegółowe:
– Comenius program działań w zakresie kształcenia ogólnego, przeznaczony dla szkół do poziomu końca szkoły średniej włącznie,
– Erasmus, program działań w zakresie kształcenia i zaawansowanego szkolenia na poziomie szkolnictwa wyższego,
– Leonardo da Vinci, program dotyczy wszystkich aspektów w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia,
– Grundtvig, program kształcenia dorosłych.
Ponadto projekt zawiera program przekrojowy, obejmujący cztery kluczowe działania dotyczące wymienionych zagadnień polityki edukacyjnej oraz przewidujący konkretne rozwiązania w dziedzinie nauczania języków obcych oraz działania na polu technologii teleinformatycznych wykraczające poza poszczególne programy szczegółowe, pogłębione działania upowszechniające wiedzę, a także program Jean Monnet wspomagający działania związane z integracją europejską oraz instytucjami europejskimi i stowarzyszeniami w dziedzinie edukacji i kształcenia.
Budżet programu to 6,2 mld euro w cenach z 2004r. (6,97 mld euro w cenach bieżących).
Program Młodzież w Działaniu posłuży finansowaniu inicjatyw edukacyjnych odnoszących się do tematyki lokalnej, państwowej i europejskiej, wspierających zaangażowanie społeczne i polityczne młodzieży. Zdaniem posłów wsparcie seminariów młodzieżowych ma stanowić zachętę do dyskusji o Europie jako wspólnocie politycznej, państwowej i kulturowej. Budżet programu to 785 min euro (885 min euro cenach bieżących).
Europa dla Obywateli to program na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, który odpowiada na potrzebę zwiększenia uczestnictwa obywateli w budowaniu Europy. Ma on wspierać współpracę między obywatelami i ich organizacjami z różnych krajów, umożliwiając spotkania, wspólne działania i kształtowanie własnych poglądów.
Do trzech działań, poprzez które realizowany będzie program – Aktywni obywatele dla Europy, Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie i Razem dla Europy – posłowie dodali jeszcze w pierwszym czytaniu jeszcze jedno – Aktywna pamięć europejska. Działanie to powinno polegać na wspieraniu projektów upamiętniających ofiary dokonanych przez nazistów i reżim stalinowski masowych deportacji i masowej zagłady.
Środki na ten program to 190 min euro (214 min euro w cenach bieżących).
Źródło: Małopolski Informator Europejski Nr 51 Pażdziernik 2006

Skip to content