Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy

2018 rok był kolejnym owocnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.
W ramach pięciu ogłoszonych w 2018 roku konkursów na nabór wniosków złożonych zostało 18 wniosków na łączną kwotę 1 212 710 zł. Do 21 grudnia trwa nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej – wysokość dostępnych środków w ramach tego naboru wynosi 926 763 zł. Złożyliśmy również wniosek na operację własną na kwotę 40 000 zł, dotyczącą edukacji różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, która będzie realizowana w szkołach podstawowych pięciu gmin obejmujących obszar PSR.
W ramach realizacji celu, jakim jest aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza, ogłosiliśmy dwa nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zainteresowanie beneficjentów było spore, ponieważ złożonych zostało 7 wniosków, a wybranych do finansowania mogło być tylko 4. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 200 000,00 zł. Ponadto przyczyniliśmy się do rozwoju 9 firm działających między innymi w branży piekarniczej, weterynaryjnej, budowlanej, budowlano-remontowej, przemysłowej, spożywczej. Wysokość wsparcia w ramach tego działania wyniosła 1 673,237 zł.
Także organizacje pozarządowe – gminy, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe – z terenu działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju otrzymały wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój infrastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Wśród projektów znalazły się między innymi: bieżnia sportowa, mapa turystyczna, drewniane altany, place zabaw i siłownie plenerowe. Łączna kwota środków, jakie za pośrednictwem LGD zostały przekazane na ten cel to ponad 400 tys. zł.
Rok 2018 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Odbyły się warsztaty z robotyki, etno warsztaty stylu, twórcze warsztaty z mydłkowania, eksperymenty naukowe oraz warsztaty bożonarodzeniowe. Działania te kierowaliśmy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Ogłosiliśmy również konkurs pn. „Postać z bajki na szlaku projektów Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju”, a w październiku w pięciu gminach przeprowadziliśmy cykl warsztatów pn. „EtnoStyl. Lokalny styl we współczesnym ubiorze” w ramach programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Trwałym efektem warsztatów jest publikacja, która prezentuje tradycyjny strój ludowy oraz współczesne rozwiązania modowe z elementami ludowymi.

W ramach realizacji LSR pozostało jeszcze prawie 1,5 mln zł na przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczością, aktywizacją i integracją mieszkańców.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.psr.tuchow.pl.

Wszystkim naszym beneficjentom gratulujmy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, zmieniania otoczenia, w którym żyjemy, a pozostałych zachęcamy do odważnego korzystania z unijnych środków.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: pogostoro@interia.pl

Skip to content