Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tuchowa

Obwieszczenie Burmistrza Tuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tuchowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.), w związku z uchwałą nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa oraz uchwałą nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca do 11 kwietnia 2016 r. w godz. 7.30 – 15.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 (ratusz), pok. nr 17.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Sporządzony projekt obejmuje 2 obszary na terenie miasta Tuchowa – 1 obszar położony przy Rynku i ul. Kościuszki (działki nr 1566/3 i 1566/4), 2 obszar położony po zachodniej stronie ul. Tarnowskiej w rejonie restauracji Agawa (działki nr: 79/7, 79/27, 79/28, 79/29, 83/2, 83/3, 83/4, 84, 85/2, 85/3, 85/4, 86, 441, 442/1, 442/2, 442/3).

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść do niego uwagi. Uwagi do zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy wnosić na piśmie do Burmistrza Tuchowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Tuchowa
mgr inż. Adam Drogoś

Skip to content